Deklaracja dostępności serwisu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mogą one nie zawierać napisów dla osób niesłyszących. Na stronie znajdują się wiele plików udostępnianych przez różne instytucje. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Drozd, adres poczty elektronicznej zso1@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 886 40 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres organu odwoławczego: ul. Kaniowczyków 32 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: zso1@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 886 40 37

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada trzy wejścia do budynku. Jedno z nich posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

W szkole jest winda